Jual Cepat Tanah di Pharmindo Cimahi

Luas Tanah 487 m²
Lebar Muka 13 m
Lebar Panjang 37 m
Hadap Barat
SHM